Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle overeenkomsten met betrekking tot de door MAUWS Peter, handel drijvend onder de benaming ‘Frituur Tivoli bvba’ met vestiging te 8755 RUISELEDE, Tieltstraat 15, ondernemingsnummer 0663.833.653 te leveren producten of te verrichten diensten.

  

1. Onze offertes zijn bindend voor een periode van 14 dagen, te rekenen vanaf de

datum van verzending. Voormelde termijn kan enkel met schriftelijk akkoord verlengd worden op vraag van de klant.

 

2. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW en omvatten niet het vervoer, dienst en/of personeel, huur materialen tenzij dit uitdrukkelijk anders zou worden vermeld.

In geval van een onvoorziene verhoging van een kostprijsbepalende factor zijn wij gerechtigd de aangeboden of overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen zonder voorafgaandelijk akkoord van de klant.

Onvoorziene kosten op het moment van het leveren van de diensten worden in rekening gebracht op de eindfactuur. 

 

3. Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer de opgemaakte offerte binnen de voorziene termijn door de klant wordt ondertekend voor akkoord en aan ons wordt terug bezorgd per email, fax of gewoon schrijven.

Bij gebreke aan dergelijk schriftelijk akkoord komt er geen overeenkomst tot stand.

De klant beschikt over het recht om binnen de 5 werkdagen na het toezenden van de door hem of haar ondertekende offerte af te zien van de bestelling, mits dit schriftelijk gemeld wordt per mail, fax of gewoon schrijven.

In dat geval zal een administratieve kost van 50,00 EUR verschuldigd zijn door de klant.

 

4. Wij houden ons het recht voor om op de locatie waar de diensten verricht dienen te worden reclame te maken voor ‘Frituur Tivoli’ (flyers, bedrukte onderleggers, kledij, e.d.m.).

Zonder voorafgaandelijk vereist akkoord van de klant behouden wij ons het recht voor de naam van de klant of diens bedrijf als referentie te hanteren op de website, tenzij de klant dit uitdrukkelijk weigert met vermelding hiervan op de goed te keuren offerte.

 

5. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden en/of gehouden zijn tot betaling van enige schadevergoeding voor het niet of niet tijdig kunnen doorgaan van enige levering of prestatie, uitgezonderd voor de gevallen waarin in onze hoofde opzet of grove schuld zou kunnen worden aangetoond.

 

6. Binnen de 2 weken na goedkeuring van de offerte en uiterlijk 10 dagen voor de overeengekomen datum (reservering of bestelling) wordt 40% van het overeengekomen bedrag vermeld op de offerte door de klant betaald door storting op het rekeningnummer  

BE87 0017 9616 8194 op naam van Frituur Tivoli bvba met vermelding van de naam van de klant en het nummer van de goedgekeurde offerte.

Het saldo van de overeengekomen prijs wordt ofwel contant betaald op de overeengekomen datum waarop wij de diensten verrichten ofwel binnen de 7 dagen na datum van de factuur.

Bij niet betaling binnen de vooropgestelde termijn wordt door ons een aangetekende ingebrekestelling verstuurd met verzoek om betaling binnen de 7 dagen waarbij een administratiekost van 50,00 EUR in rekening wordt gebracht.

Bij niet betaling binnen de 7 dagen  voormelde ingebrekestelling zullen van rechtswege interesten verschuldigd zijn à rato van 10% maandelijks terwijl tevens een schadebeding opeisbaar zal zijn begroot op 10% van het openstaand bedrag, met een minimum van 125,00 EUR en een maximum van 2.500,00 EUR.

 

7.  In geval van annulatie door de klant zullen de volgende bedragen zijn verschuldigd:

  • Annulatie meer dan 7dagen voorafgaandelijk aan de overeengekomen datum: geen kosten verschuldigd door de klant;
  • Annulatie minder dan 7 dagen en meer dan 4 dagen voorafgaandelijk aan de overeengekomen datum: 25% van het overeengekomen bedrag zal verschuldigd zijn door de klant;
  • Annulatie minder dan 4 dagen en meer dan 2 dagen voorafgaandelijk aan de overeengekomen datum: 50% van het overeengekomen bedrag zal verschuldigd zijn door de klant;
  • Annulatie minder dan 2 dagen voorafgaandelijk aan de overeengekomen datum: de klant is het volledige overeengekomen bedrag verschuldigd;

 

8.      Eventuele klachten aangaande de door ons geleverde producten en diensten dienen ons op straffe van onontvankelijkheid bezorgd te worden binnen de 7 dagen na de overeengekomen datum.

Wij kunnen in geen geval gehouden worden tot betaling van enige schadevergoeding indien ten gevolge van overmacht niet aan de opgenomen verbintenissen kan worden voldaan. Onder overmacht wordt onder meer en niet-limitatief begrepen: niet of laattijdige levering ten gevolge van niet of laattijdige toelevering door leveranciers, transport-en/of verkeersproblemen, uitzonderlijke weersomstandigheden, brand-en/of waterschade bij ons dan wel bij de klant, stroomonderbrekingen, defecten aan koelmateriaal en installaties, diefstal, …

 

9.      Elke betwisting of geschil aangaande de te sluiten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende facturen wordt beheerst door het Belgisch recht. Enkel het Vredegerecht te Tielt dan wel de Rechtbanken te Brugge zijn territoriaal bevoegd om kennis te nemen van eender welke procedure met voormelde betwisting of voormeld geschil als voorwerp.

 

Voor akkoord, gelezen en goedgekeurd,

 

De Klant